null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu Numer ogłoszenia: 184230 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142896 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach zamówienia należy wykonać : 1. Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów sportowych tj. boiska do koszykówki o nawierzchni bitumicznej, boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, skoczni do skoku w dal oraz 60-cio metrowej bieżni poliuretanowej; 2. Wycinkę drzew; 3. Budowę w miejsce rozebranych obiektów nowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, z piłkochwytami, mini trybunami, ciągami pieszymi oraz sztucznym oświetleniem boiska; 4. Budowę parterowego budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego z wykonaniem przyłączy: elektroenergetycznych i wod. - kan.; 5. Zagospodarowanie terenu; 6. Prace dotyczące boiska piłkarskiego, oświetlenia boiska oraz zamknięcia stanu surowego budynku szatniowo - sanitarnego należy wykonać do dnia 22.08.2014 r. Do nawierzchni ze sztucznej trawy należy zastosować materiały o niżej wymienionych parametrach technicznych: - Trawa tkana o wysokości 50 mm spełniająca wymagania FIFA Quality Conceptfor Football Turf. Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. - Wypełnienie: granulat EPDM typu pierwotnego w kolorze zielonym barwione - Dtex pęczka - min. 12.000, - Grubość włókna - min. trzy rodzaje włókna w jednym pęczku o grubościach włókna min. 250, 350 i 380 µm (mikronów), - Ilość pęczków - min. 10.000/m2, - Ilość włókien - min. 120.000/m2, - Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe i wzmocnione rdzeniem. W jednym pęczku minimum dwa różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. - Podkład: 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa. - Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, - Siła wyrywania pęczka włókien: minimum 60 N - Przesiąkalność wodą: minimum 4000 mm/h.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1, 45.26.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.11.10.00-8, 45.23.32.50-6, 45.31.51.00-9, 45.23.13.00-8, 45.33.23.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1852759,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2278893,84

  • Oferta z najniższą ceną: 2278893,84 / Oferta z najwyższą ceną: 2278893,84

  • Waluta: PLN.