null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2015 Numer ogłoszenia: 168934 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111028 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2015 (od podpisania umowy do 30.11.2014 r. oraz od 01.03.2015 r do 30.11.2015 r.) 1. Zakres prac obejmuje oczyszczanie ulic: oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne) całej szerokości jezdni ulic, pasów przy krawężnikowych po obu stronach ulicy wraz z tzw. martwymi polami, krawężnikami i bezpiecznikami oraz dostępnymi powierzchniami zatok przystankowych i parkingowych usytuowanych w poziomie jezdni,2. Oczyszczanie chodników: chodników z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne, zamiatanie ręczne) a) Zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczaniu lekkiego sprzętu mechanicznego do zamiatania chodników (zamiatarki, z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych- powodujących znaczące zapylenie i hałas). b) Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. c) Z tytułu stosowania sprzętu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. d) Niedozwolone jest: - zanieczyszczanie zieleni i innych terenów przylegających, - stosowanie niesprawnego sprzętu, - stosowanie dmuchaw, - stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do usunięcia zanieczyszczeń i nieprawidłowości powstałych w wyniku prac na własny koszt. 3. Standardy wykonywanych prac: Oczyszczanie letnie a) zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej dostępnej szerokości, pasów przykrawężnikowych, łącznie z bezpiecznikiem, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. martwymi polami. Na odcinkach ulic gdzie nie występuje bezpiecznik, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości 0,5 m. b) w przypadku braku dostępności terenu do oczyszczania w wyznaczonym czasie (awarie, remonty, inwestycje budowlane w pasie drogowym lub brak możliwości realizacji prac z uwagi na pojazdy blokujące pas drogowy), Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu jakie tereny nie zostały oczyszczone oraz przystąpić do wykonania prac niezwłocznie po uzyskaniu dostępności tego terenu. c) na odcinkach gdzie nie występują krawężniki oczyszczeniu podlega utwardzona nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Na czyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na bezpiecznikach jak też na utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Zabrane zanieczyszczenia muszą być na bieżąco wywożone i utylizowane. d) wykonanie prac wg pkt. a nie może powodować zanieczyszczenia przylegających do jezdni chodników, bezpieczników i terenów zieleni, 4. Sprzęt specjalistyczny: Wykonawca musi posiadać: Zamiatarki - jednostki podstawowe 2 szt. + 1 szt. rezerwowa w sumie - 3 szt. Beczkowozy o pojemności minimum 11 m3 - 2 szt. Samochód ciężarowy do wywozu zebranych zanieczyszczeń do utylizacji - 1 szt. Samochód osobowy do monitorowania tras i kontroli wykonywanych prac - 1 szt. 5. Wymagania techniczne sprzętu. - bezprzewodową łączność z bazą wykonawcy, - satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania tras. 6. Organizacja działań letniego oczyszczania 6.1 Oczyszczanie mechaniczne a) cykliczne zamiatanie całej szerokości jezdni ulic będzie realizowane w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego, z częstotliwością ok. jedna akcja na 4-6 tygodni, b) szczegółowy wykaz oczyszczanych ulic stanowi załącznik nr do umowy. 6.2 Oczyszczanie ręczne a) Prace związane z oczyszczaniem doraźnym i zamiataniem ciągów pieszo-jezdnych muszą gwarantować zapewnienie czystości określonej standardem, potwierdzonej obustronnym protokołem odbioru w określonych przez Zamawiającego terminach. Odbiory następować będą w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:30. W szczególnych przypadkach czas zakończenia prac może być przez Zamawiającego zmieniony. b) Wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych na chodnikach musi być zakończony w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zakończenia akcji oczyszczania. 7 Warunki ogólne 7.1. Wykonawca zobowiązany jest monitorować stan nawierzchni jezdni oczyszczanych ulic i przekazywać Zamawiającemu (do wskazanego Inspektora Nadzoru), bieżących, dokładnych informacji o występujących zjawiskach atmosferycznych (m.in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu związane z burzami i deszczami nawalnymi). 8. Wykonawca przekaże stosowne oświadczenie o przekazywaniu na żądanie Zamawiającemu kopii kart odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów (kod odpadu Nr 20.03.03), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PARTNER Dariusz Apelski, Ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 297074,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 159400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 159011,20 / Oferta z najwyższą ceną: 579598,16

  • Waluta: PLN.