null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 1333972016

z dnia 20160713

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy

Rembertów m. st. Warszawy. Planowane zużycie KWh 16400

Termin składania ofert: 20160721

Warszawa: Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych

administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia: 152000 2016;

data zamieszczenia: 18.10.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 133397 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28,

04401

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych

administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynków

administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.002.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

18.10.2016 index.php.html

file:///C:/Users/j.jankowska/Desktop/index.php.html 2/2

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RWE Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00347

Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11176,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6851,92

Oferta z najniższą ceną: 6851,92 / Oferta z najwyższą ceną: 6851,92

Waluta: PLN .