null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35.
Numer ogłoszenia: 55136 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36200 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odprowadzenie ścieków: z budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 57, ul. S. Łyszkiewicza 31, ul. F. Ilskiego 62, ul. Kordiana 1/5 oraz ul. Kordiana 36 i ul. Dwóch Mieczy 35..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41580,00

 • Oferta z najniższą ceną: 41580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41580,00

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z niżej wymienionymi faktami, możliwe jest odprowadzanie ścieków wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej mające znaczenie dla całego miasta; Zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy; MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest zarządcą infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie całego miasta; MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ma w swoim statucie (zapis § 7) określoną działalność: a) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A), b) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B), c) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z), d) Gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z), e) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), - wykonywanie tego typu działalności powinno się odbywać w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jako jedyne na terenie miasta, posiada takie zezwolenie, udzielone decyzją Prezydenta m. st. Warszawy.