null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28 Numer ogłoszenia: 23686 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355782 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie całodobowej ochrony fizycznej oraz monitorowanie sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów wraz z parkingiem, mieszczącym się przy ul. A. Chruściela 28, w okresie od godz. 12.00 08. 02. 2016 r. do godz. 12. 00 15 .12. 2017 r. w sposób określony w projekcie umowy oraz w tabeli służby ochronnej, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej oraz procedurze działania grupy interwencyjnej. Liczba roboczogodzin 32 448 (2 prac.x24 x 676 dni = 32 448) Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 - 19.00) - jeden pracownik, nocny (19.00 - 7. 00) - jeden pracownik. i Posterunku Patrolowo-Obchodowym : dzienny (w godz. 7.00 - 19.00) - jeden pracownik, nocny (19.00 - 7. 00)- jeden pracownik. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia może zatrudnić podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy ofertę tę przyjęli oraz zostali zaakceptowani przez zamawiającego - zgodnie z § 4 projektu umowy. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za własną. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w zw. z wykonywaniem umowy, a roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłyby być skierowane do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z przedmiotowych obiektów Urzędu m.st. Warszawy każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. Pracownicy ochrony powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, być jednolicie umundurowani i nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą firmy ochroniarskiej oraz z danymi personalnymi pracownika i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, zgodnie z Tabelą Służby Ochronnej -Do realizacji przedmiotu zamówienia należy skierować minimum 8 pracowników posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099); Pracownicy zostaną poddani procedurze uzyskania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz posiadają umiejętności obsługi komputera, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji oraz systemów sygnalizacji pożaru w zakresie co najmniej podstawowym. -System ochrony polega na pozostawaniu w stałej łączności radiowej z pracownikiem pełniącym dyżur, -W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń na ochranianym obiekcie pracownicy ochrony zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia stosownych służb i osób uprawnionych o zaistniałym zagrożeniu oraz do wezwania jeśli będzie to konieczne grupy interwencyjnej, policji i innych służb alarmowych w celu wyeliminowania zagrożenia (oferent, który uzyska zamówienie publiczne jest zobowiązany do zapewnienia możliwości skorzystania z wezwania w uzasadnionych przypadkach grupy interwencyjnej w razie zaistnienia stanu zagrożenia). Oferent powinien dokonać samodzielnej wizji lokalnej terenu i obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin ochrony w obiekcie Zakres ochrony obiektu urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów oraz ogólne zadania pracowników ochrony: Ochrona obiektu Urzędu Miasta Stołecznego w Dzielnicy Rembertów obejmuje: 1.zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów przy ul. Al. Gen. A. Chruściela 28 zwanego dalej (Urzędem), wymienionych w załączniku nr 1do umowy, 2.ochronie wyżej wymienionego obiektu i pomieszczeń Urzędu przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 3.ochronie mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 4.zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamiania właściwego pracownika Biura Organizacji Urzędu m. st. Warszawy i osoby odpowiedzialnej za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 5.niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 6.kontroli ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego, 7.prowadzenia przewidzianej w Tabeli służby ochronnej dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzony na bieżąco raport zmiany zwierający wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej. 8.Zapewnienie transmisji sygnału alarmowego, wyemitowanego przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji umowy. 9.Zapewnienie wykonawcy przyjazdu Grupy interwencyjnej do obiektu na każdy sygnał alarmowy wyemitowanego przez pracownika ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż minut (zgodnie z ofertą) i postępować zgodnie z Procedurą działania grupy interwencyjnej. Zadania ogólne dla pracowników ochrony: -strzeżenie mienia ruchomego znajdującego się na terenie ww. nieruchomości; -udaremnienie próbom włamań i i kradzieży oraz przeciwdziałanie próbom uszkodzenia urządzeń i dewastacji wnętrz w strzeżonym obiekcie; -zapewnienie porządku w strzeżonym obiekcie; -podejmowanie i organizacja akcji ratowniczej w przypadkach awarii technicznych i innych nieprzewidzianych zdarzeń oraz powiadamianie o nich stosownych służb; -wykonywanie innych zadań mających związek z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku w chronionym obiekcie - w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem urzędu. -ochrona wejścia i wnętrza Urzędu; -kontrola ruchu osobowo-materiałowego; -obsługa systemu alarmowego; -obsługa systemu przeciwpożarowego -prowadzenie dokumentacji zmiany w postaci Dziennika zmiany, Dziennika wydarzeń i Książki wydawania i przyjmowania kluczy; -informowanie właściwego pracownika Biura Ochrony Urzędu o wydarzeniach w obiekcie; -prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy do pomieszczeń biurowych; -informowanie upoważnionych pracowników urzędu o zagrożeniach, zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach. -szczegółowy zakres zadań do wykonania przedstawiono w Tabeli Służby Ochronnej. Ponadto przedmiot zamówienia określają: Tabela służby ochronnej Instrukcja kontroli ruchu osobowo-materiałowego, Instrukcja gospodarki kluczami Instrukcja alarmowa Procedura działania grupy interwencyjnej Monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z lokalnych systemów alarmowych w obiekcie : budynek biurowy przy ul. Strażacka 96 . - Podejmowanie interwencji przy pomocy grupy ochrony doraźnej na sygnały alarmowe pochodzące z lokalnych systemów alarmowych. - Montaż zestawu monitorującego i jego użyczenie na okres trwania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Grupa DSF Sp. Z o. o., Ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 348672,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 384984,40

  • Oferta z najniższą ceną: 384984,40 / Oferta z najwyższą ceną: 428847,84

  • Waluta: PLN .