null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Zakup, dostawa i montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy Al. gen. A. Chruściela 57 w Warszawie Numer ogłoszenia: 318692 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288786 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy Al. gen. A. Chruściela 57 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy Al. gen. A. Chruściela 57 w Warszawie. I. Opis kuchenek: - kuchenki białe emaliowane - płyty gazowe z blachy nierdzewnej - piekarniki elektryczne w klasie energetycznej A lub wyższej - zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu - Termoobieg - zapalarka w pokrętle - przyłącze elastyczne w oplocie metalowym o długości 1,5m II. roboty gazowe - montażowe - demontaż starych kuchenek w 2 lokalach - montaż nowych kuchenek - próba i regulacja kuchenek..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14433,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12988,80

  • Oferta z najniższą ceną: 12988,80 / Oferta z najwyższą ceną: 12988,80

  • Waluta: PLN .