null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dostawa usług telefonicznych telefonii komórkowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w okresie 2014-2015 Numer ogłoszenia: 154478 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa usług telefonicznych telefonii komórkowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w okresie 2014-2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne telefonii komórkowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w okresie 2014-2015.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15654,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19250,26

 • Oferta z najniższą ceną: 19250,26 / Oferta z najwyższą ceną: 19250,26

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Przedmiot zamówienia jest objęty umową ramową ustalającą warunki dotyczące zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń, na rzecz jednostek organizacyjnych i prawnych m.st. Warszawy: umowa nr BI/B/X/2/2/4/64/12-15 zawarta dnia 17.02.2012 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a PTK Centertel Sp. z o.o. Zamówienie, po przeprowadzeniu negocjacji, zostało udzielone Wykonawcy, z którym została zawarta umowa ramowa, tj. Orange Polska Spółka Akcyjna (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.).