null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dostawa i montaż wyposażenia dla Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 307812 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270658 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia dla Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż wyposażenia dla Przedszkola nr 423 przy ulicy Kadrowej 9 w Rembertowie . Wyposażenie obejmuje: - umeblowanie pomieszczeń tj. sale zajęć, pomieszczenia personelu - wyposażenie sal zajęć w pomoce przedszkolne i sprzęt multimedialny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-5, 39.16.00.00-1, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 37.30.00.00-8, 30.00.00.00-9, 32.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biur-Pol Zbigniew Sobień, Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58729,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72957,47

  • Oferta z najniższą ceną: 54610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89919,37

  • Waluta: PLN .