null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 295580 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257084 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 1. Remont pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych dzielnicy 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich, instalacyjnych, posadzkarskich itp. 3. Przeprowadzenie remontów klatek schodowych i elewacji w budynkach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KRIS Krzysztof Wolski, Ul. Balzaka 2 m. 165, 01-917 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230533,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 194484,27

  • Oferta z najniższą ceną: 194484,27 / Oferta z najwyższą ceną: 194484,27

  • Waluta: PLN .