null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 285782 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250966 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jesienne utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 45.387,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w Zestawieniu Kosztów Zamówienia mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z Zestawienia Kosztów Zamówienia nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DREW-PLAK Sławomir Wikieł, Ul. Mokry Ług 23A, 04-434 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42025,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 33936,00

  • Oferta z najniższą ceną: 33936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52230,00

  • Waluta: PLN .