null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Budowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Traczy do ul. Agrarnej w Dzielnicy Rembertów Numer ogłoszenia: 275386 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246406 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Traczy do ul. Agrarnej w Dzielnicy Rembertów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Traczy do ul. Agrarnej w Dzielnicy Rembertów Zakres zamówienia W ramach zamówienia należy wykonać: - nawierzchnię z nakładki bitumicznej - linię elektroenergetyczną - oświetlenie uliczne - teletechnikę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.10-8, 45.23.22.00-4, 45.22.21.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, Ul. Łukaszewicza 9G, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 579300,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 598914,81

  • Oferta z najniższą ceną: 598914,81 / Oferta z najwyższą ceną: 598914,81

  • Waluta: PLN .