null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Modernizacja kotłowni oraz układu p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie w Dzielnicy Rembertów Numer ogłoszenia: 225812 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181998 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni oraz układu p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie w Dzielnicy Rembertów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni oraz układu p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie w Dzielnicy Rembertów Zakresem robót objęte są modernizacje kotłowni oraz instalacji p.poż. I. roboty rozbiórkowe i transportowe - CPV 45110000-1 - demontaż starych kotłów wraz z osprzętem i automatyką, - demontaż zużytych urządzeń w kotłowni, - demontaż starych rurociągów w obrębie kotłowni, - skucie starych schodków i fundamentu kotłów, - demontaż części rurociągów instalacji p.poż., - wykucia bruzd i przekucia ścian dla prowadzenia przewodów, - wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko i złomowisko wraz z utylizacją, II. roboty budowlane i naprawcze - CPV 45400000-1 - zamurowanie bruzd i przekuć po ułożeniu przewodów, - uzupełnienie posadzek z terakoty wraz z wykonaniem wylewek i izolacją, - uzupełnienie ścian wykładziną z glazury z wykonaniem cokolika, - uzupełnienia malowania ścian i sufitu farbą emulsyjną, III. roboty sanitarne - CPV 45330000-9 - wymiana części rurociągów instalacji p.poż. - poziomy i piony, - przeniesienie HP z Sali gimnastycznej na korytarz, - montaż zestawu pompowego w instalacji p.poż., - wymiana kotłów gazowych c.o. wraz z automatyką i osprzętem, - wymiana komina, - wymiana - dopasowanie instalacji w kotłowni do nowych kotłów, IV. roboty elektryczne - CPV 45310000-3 - modernizacja - wymiana instalacji dla zasilenia osprzętu kotłów, - wykonanie zasilenia dla pomp p.poż., - modernizacja tablicy elektrycznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz, Ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186092,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219338,97

  • Oferta z najniższą ceną: 219338,97 / Oferta z najwyższą ceną: 327891,71

  • Waluta: PLN.