null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 213724 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170890 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., (186 dni) w tym również 4 dzieci w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. (233 dni). Dowożeniem zostały objęte dzieci, które realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego/szkolny/nauki/ w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych lub innych placówkach oświatowych wymienionych w art. 2 pkt. 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), wg wykazu będącego zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci na dzień 1 lipca 2015 roku wynosi 21.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157883,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147475,00

 • Oferta z najniższą ceną: 88928,94 / Oferta z najwyższą ceną: 147475,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46276,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49978,50

 • Oferta z najniższą ceną: 46134,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49978,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: Zadanie 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOM-TRANSPORT Usługi Transportowe Tomasz Frelik, Ul. Tysiąclecia 51, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130415,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71052,00

 • Oferta z najniższą ceną: 71052,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125680,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4  

Nazwa: Zadanie 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOM-TRANSPORT Usługi Transportowe Tomasz Frelik, Ul. Tysiąclecia 51, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29448,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29358,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22018,50 / Oferta z najwyższą ceną: 29358,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5  

Nazwa: Zadanie 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50375,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56358,00

 • Oferta z najniższą ceną: 45756,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56358,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6  

Nazwa: Zadanie 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61569,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63054,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54498,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63054,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7  

Nazwa: Zadanie 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOM-TRANSPORT Usługi Transportowe Tomasz Frelik, Ul. Tysiąclecia 51, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30850,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30756,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23067,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30756,00

 • Waluta: PLN.