null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla filii Szkoły Podstawowej nr 217 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 212932 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178880 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla filii Szkoły Podstawowej nr 217 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż wyposażenia powstającej filii Szkoły Podstawowej nr 217 przy ulicy gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie. Wyposażenie obejmuje: - umeblowanie pomieszczeń szkolnych tj. sale lekcyjne, pomieszczenia szatni, świetlicy, pomieszczenia personelu - wyposażenie sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej w pomoce szkolne i sprzęt multimedialny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-5, 39.16.00.00-1, 39.17.30.00-5, 39.15.10.00-5, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 37.30.00.00-8, 30.00.00.00-9, 32.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171614,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 204364,39

  • Oferta z najniższą ceną: 152752,50 / Oferta z najwyższą ceną: 247864,00