null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Prace budowlane w budynku Gimnazjum nr 126 związane z dostosowaniem części obiektu do potrzeb filii Szkoły Podstawowej nr 217 z budową placu zabaw oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia w niej oddziałów przedszkolnych wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw Numer ogłoszenia: 145326 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71797 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace budowlane w budynku Gimnazjum nr 126 związane z dostosowaniem części obiektu do potrzeb filii Szkoły Podstawowej nr 217 z budową placu zabaw oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia w niej oddziałów przedszkolnych wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie wydzielonej części budynku Gimnazjum nr 126 przy ulicy Ziemskiego 22 w Warszawie na potrzeby Filii Szkoły Podstawowej nr 217w celu stworzenia warunków do nauki i zabaw dla 100 dzieci z klas I - III oraz przeprowadzenie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 217 w celu stworzenia warunków dla przebywania 50 dzieci przedszkolnych. Zamówienie przewiduje modernizację w budynku gimnazjum czterech sal lekcyjnych (ok. 200 m2) na potrzeby szkoły podstawowej, przystosowanie wybranych pomieszczeń na potrzeby szatni, świetlicy szkolnej i administracji szkoły. W zakresie prac budowlanych jest również przewidziana rozbudowa stołówki szkolnej, sanitariatów oraz budowa placu zabaw dla dzieci szkolnych na terenie gimnazjum. W związku z udostępnieniem dla potrzeb szkoły podstawowej części pomieszczeń wykorzystywanych dotychczas przez gimnazjum istnieje konieczność przygotowania zamiennie istniejących, wolnych pomieszczeń w budynku gimnazjum. Zamówienie przewiduje również remont trzech sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 217 przy ulicy Paderewskiego 45 oraz doposażenie szkolnego placu zabaw w urządzenia zabawowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-5, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik, Ul. Rapackiego 11/63a, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 584062,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 657595,20

  • Oferta z najniższą ceną: 657595,20 / Oferta z najwyższą ceną: 757481,86

  • Waluta: PLN.