null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58343-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienie jest w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z niezbędną infrastrukturą i dostawą pierwszego wyposażenia żłobka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru... Termin składania ofert: 2015-05-11

Warszawa: Budowa żłobka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dostawą pierwszego wyposażenia Numer ogłoszenia: 86205 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58343 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa żłobka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dostawą pierwszego wyposażenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z niezbędną infrastrukturą i dostawą pierwszego wyposażenia żłobka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy jego realizacji. Żłobek ma powstać na terenie działki nr ew. 164, będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Dzielnicy Rembertów, między ulicami Fiszera i Cyrulików, przy założeniu, że ma z niego korzystać w 5 oddziałach 150 dzieci. Dla prawidłowej pracy placówki zapewnić należy sale pobytu dziennego i zajęć dzieci, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, węzeł żywieniowy z kuchnią, magazyny i pomieszczenia pomocnicze, plac zabaw. Żłobek w jednopiętrowym budynku zajmować będzie: - część podpiwniczona z przeznaczeniem na magazyny - parter z przeznaczeniem na sale zajęć, węzeł żywieniowy z kuchnią, część administracyjną i sanitariaty, - piętro z przeznaczeniem na sale zajęć, część administracyjną i sanitariaty, - część terenu działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz infrastrukturę komunikacyjną z oświetleniem zewnętrznym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 45.20.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.41.00-1, 39.00.00.00-2, 36.00.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TEL-BUD Sławomir Borkowski, Ul. Króla Maciusia 13 m 62, 04-526 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • AMAT - Zbigniew Hordyj, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4427002,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4700000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 3434056,68 / Oferta z najwyższą ceną: 5581315,21

  • Waluta: PLN.