null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 128912 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99096 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zamówienie dotyczy remontów wybranych lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakres których wchodzi: 1. Remont pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych dzielnicy tj.: lokal nr 16 w budynku przy ul. gen. A. Chruściela Montera 1/3; lokal nr 5 w budynku przy ul. gen. A. Chruściela Montera 50; lokal nr 9 przy ul. Kordiana 1/5; lokale nr 6 i 7 w budynku przy ul. Chełmżyńskiej 168; lokal nr 9 przy ul. Chełmżyńskiej 174; lokal nr 4 przy ul. Fiszera 53; lokal nr 6 przy ul. Dowódców 27; lokal nr 6 przy ul. Arsenalskiej 27; 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich, instalacyjnych, posadzkarskich itp. 3. Przeprowadzenie remontów klatek schodowych i elewacji w budynkach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 434.990,12 zł brutto. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KRIS Krzysztof Wolski, Ul. Balzaka 2 m. 165, 01-917 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 402768,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 363956,36

  • Oferta z najniższą ceną: 363956,36 / Oferta z najwyższą ceną: 489628,39

  • Waluta: PLN.