null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 69606-2015 z dnia 2015-03-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające Numer ogłoszenia: 48271 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69606 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.30.00.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.11.52-4, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.43.22.10-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Ogólnobudowlane Jacek Replin, ul. Pilarzy 7, 04-425 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45406,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43865,26

 • Oferta z najniższą ceną: 43865,26 / Oferta z najwyższą ceną: 43865,26

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamówienie uzupełniające udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych lokali mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych w Dzielnicy Rembertów. Tego rodzaju roboty były realizowane w zamówieniu podstawowym. Wartość zamówień uzupełniających stanowi ok. 26% wartości zamówienia podstawowego