null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30723-2015 z dnia 2015-03-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Kadrowej w zakresie branży drogowej wraz z budową kanalizacji ściekowej z odcinkami sieci na odc. od kanału głównego w ul. Czwartaków do ul. Kramarskiej wraz z otworzeniem nawierzchni w miejscach...

Warszawa: Budowa ulicy Kadrowej w zakresie branży drogowej wraz z budową kanalizacji ściekowej z odcinkami sieci na odc. od kanału głównego w ul. Czwartaków do ul. Kramarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscach wyłączeń do istniejącej kanalizacji w ulicy Czwartaków w Dzielnicy Rembertów - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 37747 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30723 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Kadrowej w zakresie branży drogowej wraz z budową kanalizacji ściekowej z odcinkami sieci na odc. od kanału głównego w ul. Czwartaków do ul. Kramarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscach wyłączeń do istniejącej kanalizacji w ulicy Czwartaków w Dzielnicy Rembertów - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Kadrowej w zakresie branży drogowej wraz z budową kanalizacji ściekowej z odcinkami sieci na odc. od kanału głównego w ul. Czwartaków do ul. Kramarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscach wyłączeń do istniejącej kanalizacji w ulicy Czwartaków w Dzielnicy Rembertów - zamówienie uzupełniające.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.00-1, 45.23.23.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROKOM Sp. z o.o., ul. Myśliborska 53, 03-128 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • Koordynacja i Nadzór Inwestycji EFEKT-BUD Marcin Czuj, Żeglugi Wiślanej 16/3, 03-043 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26369,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21923,47

 • Oferta z najniższą ceną: 21923,47 / Oferta z najwyższą ceną: 21923,47

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - jest to zamówienie uzupełniające udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 30% warości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w zakresie budowy linii komunikacyjnych oraz w zakresie linii telefonicznych. Tego rodzaju roboty były realizowane w zamówieniu podstawowym. Wartość zamówień uzupełniających stanowi 2% wartości zamówienia podstawowego