null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 328974-2014 z dnia 2014-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Remont trzech pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych dzielnicy tj.:... Termin składania ofert: 2014-10-20

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 231869 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328974 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Remont trzech pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych dzielnicy tj.: - lokal nr 9 w budynku przy ul. gen. A. Chruściela Montera 56; - lokal nr 1A przy ul. Dwóch Mieczy 35; - lokal nr 5 przy ul. Cyrulików 73; 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich , instalacyjnych , posadzkarskich itp. Szczegółowy zakres prac oraz terminy ich wykonania, określane będą każdorazowo na podstawie protokołu typowania robót. Rozliczenie wykonanych remontów nastąpi na podstawie sporządzonego obmiaru wykonanych robót oraz cen jednostkowych robót przedstawionych przez Wykonawcę w materiałach przetargowych 3. Remont dachu budynku przy ulicy Ilskiego 62..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.26.12.10-9, 45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.33.23.00-6, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Ogólnobudowlane Jacek Replin, ul. Pilarzy 7, 04-425 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172764,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 160250,46

  • Oferta z najniższą ceną: 160250,46 / Oferta z najwyższą ceną: 180436,79

  • Waluta: PLN.