null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 320668-2014 z dnia 2014-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi -ul. Dziewiarskiej na odc. od ul. Paderewskiego do posesji nr 9 wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów Termin składania ofert: 2014-10-14

Warszawa: Przebudowa drogi -ul. Dziewiarskiej na odc. od ul. Paderewskiego do posesji nr 9 wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów Numer ogłoszenia: 230115 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320668 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi -ul. Dziewiarskiej na odc. od ul. Paderewskiego do posesji nr 9 wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi -ul. Dziewiarskiej na odc. od ul. Paderewskiego do posesji nr 9 wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Z.U.B. ADROG Sp. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, ,, Ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251849,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 288931,80

  • Oferta z najniższą ceną: 288931,80 / Oferta z najwyższą ceną: 396887,00

  • Waluta: PLN.