null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 358262 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241812 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od dnia podpisania umowy nie jednak niż od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., (187 dni) w tym również 4 dzieci w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. (230 dni).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153200,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 165456,10

 • Oferta z najniższą ceną: 165456,10 / Oferta z najwyższą ceną: 165456,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52814,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36719,50 / Oferta z najwyższą ceną: 57040,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: Zadanie 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81874,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88424,05

 • Oferta z najniższą ceną: 88424,05 / Oferta z najwyższą ceną: 135229,05

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4  

Nazwa: Zadanie 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41089,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44376,66

 • Oferta z najniższą ceną: 44376,66 / Oferta z najwyższą ceną: 54507,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5  

Nazwa: Zadanie 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, Ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69207,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74743,90

 • Oferta z najniższą ceną: 29832,11 / Oferta z najwyższą ceną: 74743,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6  

Nazwa: Zadanie 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Kwiecień TAXI OSOBOWE nr 08136, Ul. Topograficzna 6 m. 2, 00-910 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15583,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16830,00

 • Oferta z najniższą ceną: 16830,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43623,36

 • Waluta: PLN.