null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Podstawianie i opróżnianie kontenerów do odbioru odpadów pochodzących ze sprzątania ulic, opróżniania koszy oraz zbierania liści z terenów m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów Numer ogłoszenia: 93422 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52304 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podstawianie i opróżnianie kontenerów do odbioru odpadów pochodzących ze sprzątania ulic, opróżniania koszy oraz zbierania liści z terenów m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest podstawianie i opróżnianie kontenerów do odbioru odpadów pochodzących ze sprzątania ulic, opróżniania koszy oraz zbierania liści z terenów m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów. W ramach zamówienia należy wykonać prace polegające na: 1. podstawianiu i opróżnianiu kontenerów KP-5 i KP-7 na teren przy ul. Strażacka 96 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kontenery przeznaczone są do gromadzenia odpadów komunalnych i wielkogabarytowych pochodzących ze sprzątania ulic i innych terenów otwartych m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów. Przewiduje się wymianę ok. 20 szt. kontenerów KP-7 miesięcznie, zaś kontenery KP-5 wymieniane będą w ramach potrzeb. Wymiana kontenerów odbywać się będzie w dni robocze od 8.00-16.00. Potrzeba wymiany kontenera będzie zgłaszana telefonicznie i potwierdzania faxem przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska. Wymiana kontenerów od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu max. 2 godz.; 2.odbiorze samochodem skrzyniowym o pojemności skrzyni nie mniej niż 10m³ wraz z załadunkiem liści przez Wykonawcę. Liście zapakowane w workach, będą odbierane w okresie wczesnej wiosny i jesieni z terenów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Potrzeba odbierania liści będzie każdorazowo zgłaszana telefonicznie i potwierdzana faxem przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EKO-TRANS Sp. z o.o., Ul. Rejtana 16, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64802,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 42872,00

  • Oferta z najniższą ceną: 42872,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120180,77

  • Waluta: PLN.