null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych będących w zasobie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 68141 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62532 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych będących w zasobie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków: ul. Bocheńskiego Dubańca 26, ul. Chruściela Montera 10, ul. Chruściela Montera 50, ul. Chruściela Montera 55, ul. Dowódców 27, ul. Ilskiego 38, ul. Komandosów 19, ul. Konwisarska 41, Paderewskiego 49, ul. Skrzeszewskiego 17, ul. Chruściela Montera 82; 2. zaopatrzenie w wodę: ul. Chełmżyńska 168, ul. Chruściela Montera 1/3, ul. Chruściela Montera 57, ul. Ilskiego 62, ul. Niepołomicka 24; 3. odprowadzenie ścieków: ul. Cyrulików 73, ul. Dokerów 5, ul. Dowódców 17, ul. Fiszera 24, ul. Jaworzniaków 15, ul. Kacpury 70, ul. Klasztorna 8, ul. Paderewskiego 146, ul. Płatnerska 57, ul. Szyszaków 23;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków: ul. Bocheńskiego Dubańca 26, ul. Chruściela Montera 10, ul. Chruściela Montera 50, ul. Chruściela Montera 55, ul. Dowódców 27, ul. Ilskiego 38, ul. Komandosów 19, ul. Konwisarska 41, Paderewskiego 49, ul. Skrzeszewskiego 17, ul. Chruściela Montera 82

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40165,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43378,50

 • Oferta z najniższą ceną: 43378,50 / Oferta z najwyższą ceną: 43378,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: zaopatrzenie w wodę: ul. Chełmżyńska 168, ul. Chruściela Montera 1/3, ul. Chruściela Montera 57, ul. Ilskiego 62, ul. Niepołomicka 24

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14105,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15234,24

 • Oferta z najniższą ceną: 15234,24 / Oferta z najwyższą ceną: 15234,24

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: odprowadzenie ścieków: ul. Cyrulików 73, ul. Dokerów 5, ul. Dowódców 17, ul. Fiszera 24, ul. Jaworzniaków 15, ul. Kacpury 70, ul. Klasztorna 8, ul. Paderewskiego 146, ul. Płatnerska 57, ul. Szyszaków 23

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21522,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23243,88

 • Oferta z najniższą ceną: 23243,88 / Oferta z najwyższą ceną: 23243,88

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest jedynym dostawcą wody oraz jedynym przedsiębiorstwem świadczącym usługi związane z odprowadzaniem ścieków na terenie m.st. Warszawy