null

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510251871-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609520-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.37.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego, budynku szkoły w zabudowie kontenerowej przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Inwestycja obejmuje działki nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 22/1, 57/1 z obrębu 3-07-10. Budynek znajdować się będzie w południowo-zachodniej części nieruchomości, od strony ul. Rafii. Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 404,76 m2. Obecnie w tej części budynku znajduje się boisko do koszykówki oraz bieżnia lekkoatletyczna – elementy przewidziane do rozbiórki. W ramach zadania – na potrzeby szkoły należy wykonać 6 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych na terenie inwestycji. Budynek szkoły przewidziano dla 6 oddziałów wczesnoszkolnych - klas I-III Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 z przeznaczeniem dla 150 uczniów (dziewczynki i chłopcy), 25 uczniów w grupie przypadających na jednego nauczyciela. Zakłada się prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie jednozmianowym. Zakłada się, że do budynku zostaną doprowadzone media z istniejącego budynku szkoły, na zasadzie rozbudowy instalacji. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262310-7, 45320000-6, 44211100-3, 45233140-2, 45233000-9, 45300000-0, 45331000-6, 45331200-8, 45330000-9, 45332400-7, 45331000-6, 45331100-7, 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3, 45314000-1, 45314200-3, 45315100-9, 45315300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.