null

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 510201787-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie remontu ulicy Podhalańskiej na odcinku Koniecpolska – Świetlicka na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588753-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu ulicy Podhalańskiej na odcinku Koniecpolska – Świetlicka na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UD-VIII-WZP.271.26.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakresem zamówienia jest wykonanie remontu ulicy Podhalańskiej na odcinku Koniecpolska – Świetlicka na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy W ramach przedmiotowych robót przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki, rozbiórkę chodnika i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie pobocza chłonnego z płyt ażurowych EKO, wykonanie chodnika z płyt betonowych 50/50/7 układanych „na mijankę” oraz wykonanie zjazdów z kostki betonowej prostokątnej 20/10/8 koloru ciemnoszarego pow. Płukana. Odwodnienie jezdni i chodnika będzie odbywało się za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poprzez istniejące wpusty do istniejących studni chłonnych oraz do projektowanego pobocza chłonnego. W ramach realizacji zadania przewidziano również oczyszczenie i odmulenie istniejących studzienek wpustowych i studni chłonnych. UWAGA: Projekt budowlany wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu ulicy Podhalańskiej na odc. Szeroka - Chełmżyńska. Przedmiotowe ZAMÓWIENIE obejmuje tylko roboty budowlane w zakresie: remontu ulicy Podhalańskiej na odc. Koniecpolska-Świetlicka

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Ze względu na pogłębiającą się degradację nawierzchni jezdni ul. Podhalańskiej Zamawiający zmuszony jest kosztem remontu chodników, przeznaczyć większe środki na remont jezdni obejmujący swym zakresem kolejny odcinek ul. Podhalańskiej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Mając na uwadze powyższe oraz dobro mieszkańców, Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania przetargowego na podstawie ww. artykułu.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.