null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA II

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510191584-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561031-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia – zgodnie z określonymi poniżej wymogami – we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r., (198 dni) w tym również 1 dziecka w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. (232 dni). 1 dziecko dowożone będzie do ośrodka znajdującego się na obszarze powiatu sąsiadującego z m.st. Warszawą w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. w następujący sposób: dowóz do szkoły w poniedziałek a odbiór w piątek. W przypadku kiedy poniedziałek/piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych: dowóz do szkoły nastąpi w kolejny dzień roboczy – odbiór dziecka w dzień poprzedzający. Dowożeniem zostały objęte dzieci, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych lub innych placówkach oświatowych wymienionych w art. 36 ust. 17 i art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) i Uchwale Nr XLVIII/1181/2017 Rady m.st. Warszawy dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: PRAGA POŁUDNIE I
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Luxury Medical Care Sp. z o.o. – Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Słomińskiego 17/47
Kod pocztowy: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: LMC Trans Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bartycka 175 paw. 2
Kod pocztowy: 00-716
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117000.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82494.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131274.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: WAWER I
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 183516.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Luxury Medical Care Sp. z o.o. – Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Słomińskiego 17/47
Kod pocztowy: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: LMC Trans Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bartycka 175 paw. 2
Kod pocztowy: 00-716
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 118689.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83156.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139471.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.