null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510134968-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie remontu instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 243 przy ul. Kordiana 7/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 554391-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540107407-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie remontu instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 243 przy ul. Kordiana 7/11
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 243 przy ul. Kordiana 7/11. Remont instalacji polega na wymianie instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej, demontażu i ponownym montażu armatury i urządzeń sanitarnych w starej części budynku Przedszkola. Instalacja wody zimnej i ciepłej jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych a przewody kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych . Powyższe rurociągi są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje zalewanie ścian i sufitów. Ścieki z kuchni będą odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez separator tłuszczu zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację, kratkę ściekową i instalację do napełniania i opróżniania separatora, wyprowadzoną na elewację złączkę do wozu asenizacyjnego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: Opisem Przedmiotu Zamówienia, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Ustawą Prawo Budowlane, właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 104544.45 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Sanitarnych AKSANBUD Adam Krasowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Kaletnicza 13 
Kod pocztowy: 04-455 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 173594.82 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173594.82 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173594.82 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.