null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510119200-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw – zamówienie podobne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550111988-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540111881-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw – zamówienie podobne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Sadzenie krzewów liściastych - porzeczka alpejska odm. Schmidt / poj.C2 - sztuk 230 2. Sadzenie krzewów liściastych – suchodrzew pospolity odm. Nana / poj.C1,5 - sztuk 250 3. Wykonanie trawników z rolki na folii - 150 m2 4. Ręczne rozrzucenie kory o grubości 2cm - 0,012 ha 5. Ręczne rozrzucenie kory o grubości 10cm – 0,047 ha 6. Zakup i montaż piaskownicy z torami o wymiarach 3,10x3,10x0,30m – sztuk 3 7. Nawiezienie do wypełnienia piaskownicy piasku płukanego - 27 m2 8. Zakup i montaż huśtawek typu „gniazdo” z siedziskiem o śr. 100-12 cm - sztuk 2 9. Zakup i montaż ławostołu sześciokątny o wym. 313x319 wys. 69 cm - kpl. 6 10. Zakup i montaż koszy na śmieci poj.40 - 2 sztuki
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112700-2

Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143435.37 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: OSKARBUD Artur Stolarzak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11 
Kod pocztowy: 05-230 
Miejscowość: Kobyłka 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174401.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174401.33 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174401.33 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia w kwocie 143435,37 zł netto została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ponadto zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych – OSKARBUD Artur Stolarzak ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11 Kobyłka 05-230 Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.