null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510103086-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Buławy; Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Dowódców; Zad. Nr 3 – Remont oświetlenia ul. Górnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 531105-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Buławy; Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Dowódców; Zad. Nr 3 – Remont oświetlenia ul. Górnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Buławy Zamówienie dotyczy remontu oświetlenia ulicy Buławy w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej tj. przewodów typu AL wraz z osprzęt (dł. ok. 286 m), jarzm (uchwytów do wysięgników), wysięgników, opraw oświetleniowych (9 szt.) 2. Montaż przewodów linii oświetleniowej typu AsXSn 4x25 na istniejących słupach linii napowietrznej dł. ok. 286 m. 3. Montaż nowych jarzm i wysięgników oraz opraw oświetleniowych LED (9 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Dowódców Zamówienie dotyczy remontu oświetlenia ulicy Dowódców w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej tj. przewodów typu AL wraz z osprzęt (dł. ok. 390 m), jarzm (uchwytów do wysięgników), wysięgników, opraw oświetleniowych (10 szt.) 2. Montaż przewodów linii oświetleniowej typu AsXSn 4x25 na istniejących słupach linii napowietrznej dł. ok. 390 m. 3. Montaż nowych jarzm i wysięgników oraz opraw oświetleniowych LED (10 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Zad. Nr 3 – Remont oświetlenia ul. Górnej Zamówienie dotyczy remontu oświetlenia ulicy Górnej w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej tj. przewodów typu AL wraz z osprzęt (dł. ok. 151 m), jarzm (uchwytów do wysięgników), wysięgników, opraw oświetleniowych (7 szt.) 2. Montaż przewodów linii oświetleniowej typu AsXSn 4x25 na istniejących słupach linii napowietrznej dł. ok. 151 m. 3. Montaż nowych jarzm i wysięgników oraz opraw oświetleniowych LED (7 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45311200-2

Dodatkowe kody CPV: 45232210-7, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Buławy
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28084.83 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Szczęśliwa 23 
Kod pocztowy: 05-270 
Miejscowość: Marki 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19977.91 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19977.91 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25944.88 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Dowódców
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41227.38 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Sławomir Sobkowicz Instalacje Elektryczne 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Sokolnik 122 
Kod pocztowy: 05-320 
Miejscowość: Mrozy 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29200.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29200.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38781.48 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zad. Nr 3 – Remont oświetlenia ul. Górnej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15709.45 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGYMATE Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. 3. Maja 92 
Kod pocztowy: 05-071 
Miejscowość: Sulejówek 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14491.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12680.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20602.50 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.