null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510076418-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remont instalacji elektrycznej w części „A” budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy w Warszawie Dzielnica Rembertów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 521371-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont instalacji elektrycznej w części „A” budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zamówienie dotyczy remontu instalacji elektrycznej w części „A” budynku szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy w Warszawie i obejmuje: 1. prace przygotowawczo-organizacyjne; 2. demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej konicznych do demontażu w celu rozprowadzenia nowej instalacji; 3. wyznaczenie miejsca oraz montaż tablic rozdzielczych; 4. wytyczenie tras kablowych, wykonanie bruzd pod przewody instalacji odbiorczych; 5. wykonanie wewnętrznych linii zasilających; 6. oprzewodowanie instalacji zasilenia gniazd wtyczkowych; 7. oprzewodowanie instalacji zasilenia urządzeń indywidualnych / dedykowanych; 8. oprzewodowanie instalacji zasilenia oświetlenia; 9. oprzewodowanie instalacji niskoprądowych; 10. wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia oraz łączenie puszek rozgałęźnych; 11. naprawcze prace poinstalacyjne, w tym: zaprawienie bruzd oraz malowanie; 12. montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego; 13. sprawdzenie i konserwacja instalacji odgromowej; 14. wykonanie prac pomiarowych; 15. przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 16. pozostałe prace niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45317300-5

Dodatkowe kody CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45442100-8, 45231400-9, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 550372.65 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Modlińska 61 lok. 209 
Kod pocztowy: 03-199 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 590400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 590400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 734195.37 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.