null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500297258-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Przebudowa ulic w zakresie oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – przebudowa ulicy Karolówka w zakresie oświetlenia drogowego; Zadanie nr 2 – przebudowa ulicy Sztukatorskiej w zakresie oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 644168-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa ulic w zakresie oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – przebudowa ulicy Karolówka w zakresie oświetlenia drogowego; Zadanie nr 2 – przebudowa ulicy Sztukatorskiej w zakresie oświetlenia drogowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.49.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zadanie nr 1 – Przebudowa ulicy Karolówka w zakresie oświetlenia drogowego. Zamówienie dotyczy budowy oświetlenia ulicy Karolówka w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Montaż oświetleniowej linii kablowej typu YKY 5x16 układanej w rurach osłonowych dł. ok. 400 m. 2. Wykonanie skrzynki podziałowej montowanej na istniejącym słupie oświetleniowym. 3. Montaż słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (10 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej; Zadanie nr 2 – Przebudowa ulicy Sztukatorskiej w zakresie oświetlenia drogowego. Zamówienie dotyczy budowy oświetlenia ulicy Sztukatorskiej w Warszawie dzielnica Rembertów i obejmuje: 1. Montaż oświetleniowej linii kablowej typu YKY 5x16 układanej w rurach osłonowych dł. ok. 189 m. 2. Wykonanie skrzynki podziałowej montowanej na istniejącym słupie oświetleniowym. 3. Montaż słupów aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED (4 szt.) 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45316100-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 – przebudowa ulicy Karolówka w zakresie oświetlenia drogowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 103975.29 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Modlińska 61 lok. 209 
Kod pocztowy: 03-199 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76752.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76752.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127850.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 – przebudowa ulicy Sztukatorskiej w zakresie oświetlenia drogowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52706.80 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: BUDWEX Mieczysław Wasilewski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Truskaw, ul. 3 Maja 89 
Kod pocztowy: 05-080 
Miejscowość: Izabelin 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43161.47 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43161.47 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64820.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.