null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500231017-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 606234-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.41.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zamówienie dotyczy: Zagospodarowania terenu przyległego do budynku mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 w dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przewiduje uporządkowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przejścia podziemnego, w zakresie fragmentu działek o nr ew. 114/4, 110/3 oraz działki o nr ew. 114/3 z obrębu 3-09-25, znajdujących się u zbiegu ulicy Cyrulików i alei gen. Antoniego Chruściela „Montera”. W tym celu wytworzone zostaną ciągi piesze prowadzące do budynku handlowego oraz budynku mieszkalnego. Wykorzystując istniejący wjazd, na terenie przewiduje się wykonanie parkingu przeznaczonego dla budynku mieszkalnego. W uzupełnieniu funkcji wykonana zostanie wiata śmietnikowa oraz parking dla rowerów (stojaki na rowery), samoobsługowa stacja naprawy rowerów, panele ażurowe przy przejściach podziemnych, oświetlenie alejek oraz parkingu dla samochodów i rowerów, skwer przed wejściem z przejścia podziemnego z obudowanym kwietnikiem wraz z siedziskiem drewnianym (+ nasadzenia). Projektowana inwestycja stanowi pierwszy etap zagospodarowania terenu działek o nr ew. 11/4, 11/3, 110/3 z obrębu 3-09-25, znajdujących się u zbiegu ulicy Cyrulików i alei gen. Antoniego Chruściela „Montera” w centralnej części dzielnicy Rembertów w Warszawie. Celem tego wieloetapowego przedsięwzięcia jest stworzenie reprezentacyjnej, miejskiej, publicznej wielofunkcyjnej przestrzeni dla mieszkańców Rembertowa. W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia. 2. Demontaż istniejących chodników i utwardzeń wokół budynku. 3. Usunięcie i oczyszczenie terenu ze składowisk oraz tymczasowych aranżacji lokatorów. 4. Usunięcie pozostałości po fundamentach garaży i innych obiektów. 5. Wycinkę z odwozem trzech drzew, na usunięcie których Zamawiający uzyskał zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego. 6. Wykonanie parkingu z przeznaczeniem dla budynku mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3 (6 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych). 7. Wykonanie skweru przed wejściem do przejścia podziemnego z obudowanym kwietnikiem wraz z siedziskiem drewnianym (+ nasadzenia). 8. Wykonanie parkingu dla rowerów (8 stojaków na rowery). 9. Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych (żywopłot) oddzielający budynek od projektowanego skweru oraz żywopłot przy pasie ruchu pieszego. 10. Posadzenie trawy. 11. Wykonanie i montaż ażurowych elementów wysłaniających wiaty przejść podziemnych (tylko od strony południowej przejść podziemnych). 12. Wykonanie ciągów pieszych z betonowych płyt chodnikowych 50x50x6 wraz z koszami na śmieci (2 szt.) 13. Wykonanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów. 14. Wykonanie ciągu pieszego z betonowych płyt chodnikowych 50x50x6 w strefie wejściowej do budynku mieszkalnego. 15. Wykonanie wiaty śmietnikowej od strony północnej budynku mieszkalnego. 16. Wykonanie oświetlenia alejek oraz parkingu dla samochodów i rowerów (latarnie – lampy niskie – 22 szt. i lampy wysokie – 5 szt.). 17. Prace porządkowe po wykonaniu prac. 18. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 77211400-6, 77310000-6, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 473155.07 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 627805.17 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 627805.17 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694950.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.