null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500214020-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Zagospodarowanie zielenią z utworzeniem ścieżki edukacyjnej terenu przy ul. Magenta w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 592676-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie zielenią z utworzeniem ścieżki edukacyjnej terenu przy ul. Magenta w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.37.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
rzedmiotem umowy jest zagospodarowanie zielenią fragmentu działki położonej w pasie zieleni ulicznej przy ul. Magenta w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr ewid. 35/4 z obrębu 3-09-11 stanowiącej własność Miasta st. Warszawy, zgodnie z dołączonym projektem wykonanym przez uprawnionego projektanta, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Projekt przewiduje wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie o powierzchni 680m2 wyznaczonym od wjazdu myjni samoobsługowej do ul. Madziarów oraz od szpaleru młodych drzew (czyli 3m od krawężnika jezdni) do granicy działki czyli istniejących ogrodzeń. Motywem przewodnim ścieżki edukacyjno–przyrodniczej jest prezentacja gatunków drzew i krzewów, bylin, traw oraz łąki kwietnej w terenie. Poszczególne nasadzenia tj. drzewa, krzewy, grupy bylin, traw oraz wyznaczony fragment łąki kwietnej zostaną oznakowane tabliczkami informacyjnymi na nóżce, wbijanymi w ziemię. Na planowanych tabliczkach informacyjno-edukacyjnych znajdować się będą nazwy gatunków roślin w języku polskim i łacińskim. W wykonaniu zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie robót ziemnych i prac ogrodniczych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89481.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: FHU HELIOS 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Łacha, ul. Mazowiecka 10 a 
Kod pocztowy: 05-140 
Miejscowość: Serock 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121479.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121479.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139498.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.