null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500205696-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 591867-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.35.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
OPIS INWESTYCJI Zadanie 1 - Budowa ulicy Sztukatorskiej – odc. Kordiana – Zawodowa Zadanie 2 – Budowa ulicy Kaletniczej – odc. Zesłańców Polskich – I. Paderewskiego. Budowa drogi publicznej klasy „D” Jezdnia o szerokości 5,00 m z jednostronnym chodnikiem. Budowa oświetlenia ulicznego. Przebudowa niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Zakres opracowania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1) i ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m. st. Warszawie Dzielnica Rembertów – dla każdego zadania oddzielnie: ­ aktualne mapy do celów projektowych - 3 egz. ­ mapy prawne podziałowe - 9 egz. ­ dokumentacja geotechniczna - 4 egz. ­ uzgodnienie geometrii drogi oraz uzyskanie zatwierdzonego przez Biuro polityki mobilności i transportu m.st. Warszawy projektu Stałej Organizacji Ruchu, ­ plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu z protokołem z narady koordynacyjnej - 2 egz., ­ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, ­ projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych - 7 egz., ­ projekt budowlany i wykonawczy - 7 egz. ­ projekt odwodnienia ulicy – 5 egz. ­ projekty usunięcia kolizji między innymi energetycznej, telekomunikacyjnej gazowej ­ inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni – 5 egz. ­ projekt organizacji ruchu – 4 egz. ­ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2egz. ­ przedmiar robót - 2 egz. ­ kosztorys inwestorski uproszczony wykonany w programie „NORMA” - 2 egz. Etapy 1. Zakres opracowania dla każdego zadania: a) I etap – dokumentacja geotechniczna - 4 egz. – projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - 7 egz – projekty branżowe - 7 egz. – analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 4 egz. – określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 4 egz. b) II etap – złożenie kompletnej dokumentacji w tym wymaganych uzgodnień wraz z mapami prawnymi z projektem podziału - 9 egz – projekt organizacji ruchu - 4 egz. – inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni – 5 egz – przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 2 egz. – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji d) jeden komplet dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ul. Sztukatorska
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.82 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: COMPLOT Paweł Kucharczyk 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. I Poprzeczna 18K m. 6 
Kod pocztowy: 04-602 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99580.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67527.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99580.80 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ul. Kaletnicza
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.82 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DROPROJEKT Piotr Porczyk 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Posłańców 3 
Kod pocztowy: 04-409 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88999.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88929.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99384.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.