null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500205247-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 579625-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.28.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: Zadanie Nr 1 - 1. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dwóch Mieczy 35. 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dwóch Mieczy 35 w Warszawie; Zadanie Nr 2 - 1. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dowódców 27. 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dowódców 27 w Warszawie; Zadanie Nr 3 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Komandosów 23 w Warszawie; Zadanie Nr 4 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 57 w Warszawie; Zadanie Nr 5 - Remont klatki schodowej, w piwnicy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 55 w Warszawie; Zadanie Nr 6 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 82 w Warszawie; Zadanie Nr 7 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 8 w Warszawie; Zadanie Nr 8 - Remont 2 klatek schodowych, oraz naprawa kominów, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dokerów 5 w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45111000-1, 45111200-0, 45111220-6, 45261310-0, 45261320-3, 45214620-2, 45410000-4, 45331200-2, 45442100-8, 45262100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie Nr 1: 1. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dwóch Mieczy 35. 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dwóch Mieczy 35 w Warszawie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 226641.68 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Instalacje Elektryczne Krzysztof Kwiatkowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Milenijna 51/63, 
Kod pocztowy: 03-130 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249534.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249534.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 301700.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie Nr 3 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Komandosów 23 w Warszawie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64006.78 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KRIS Krzysztof Wolski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Balzaka 2/165 
Kod pocztowy: 01-917 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62214.59 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62214.59 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62214.59 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie Nr 4 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 57 w Warszawie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45328.08 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KRIS Krzysztof Wolski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Balzaka 2/165 
Kod pocztowy: 01-917 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44058.89 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44058.89 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44500.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Zadanie Nr 7 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 8 w Warszawie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39645.90 
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Jacek Replin 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Pilarzy 7 
Kod pocztowy: 04-425 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38535.81 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zadanie Nr 8 - Remont 2 klatek schodowych, oraz naprawa kominów, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dokerów 5 w Warszawie
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176700.99 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KRIS Krzysztof Wolski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Balzaka 2/165 
Kod pocztowy: 01-917 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 171753.36 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171753.36 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171753.36 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.