null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
głoszenie nr 500200267-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 583672-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.32.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ulicy Niepołomickiej 26 w Warszawie 1. Roboty rozbiórkowe:  rozebranie ścian w pomieszczeniach łazienek uczniowskich na I piętrze budynku szkoły  rozebranie ścian i wybicie z nowego otworu drzwiowego w szatniach uczniowskich przy sali gimnastycznej  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach łazienek uczniowskich i szatni przy sali gimnastycznej  wykucie ze ściany w sali gimnastycznej trzech okien usytuowanych w górnej części ściany  demontaż istniejącego wyposażenia / umywalki, baterie umywalkowe, miski sedesowe, zawory, rurociągi w łazienkach uczniowskich na I piętrze budynku szkoły  zerwanie istniejącej wykładziny PCV w pomieszczeniach zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  skucie posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach łazienek uczniowskich na I piętrze budynku szkoły oraz zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  demontaż osłon grzejnikowych w wybranych salach lekcyjnych w budynku szkoły 2. Wykonanie prac remontowych:  wykonanie nowych ścian działowych w pomieszczeniach szatni uczniowskich przy sali gimnastycznej  prace tynkarskie, przygotowanie powierzchni ścian pod nowe okładziny z płytek ceramicznych w łazienkach uczniowskich I piętra i zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  przygotowanie podłoża i wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych w łazienkach uczniowskich I piętra oraz zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  przygotowanie podłoża i wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV w pomieszczeniach szatni uczniowskich przy sali gimnastycznej  wykonanie nowych instalacji wod – kan w pomieszczeniach łazienek uczniowskich na I piętrze budynku szkoły oraz zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej z montażem nowych urządzeń sanitarnych / umywalki, baterie umywalkowe, miski sedesowe typu kompakt oraz dodatkowego wyposażenia łazienek jak lustra, dozowniki mydła itp.  montaż nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  montaż nowych drzwi aluminiowych szklonych szkłem bezpiecznym, malowanych proszkowo w pomieszczeniu zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej  montaż lekkich ścianek działowych systemowych z w łazienkach uczniowskich I piętra budynku szkoły  montaż wentylatorów łazienkowych we wszystkich łazienkach uczniowskich w budynku szkoły  montaż w miejsce wykutych okien nowych okien PCV uruchamianych siłownikami z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem instalacji zasilającej  montaż nowych osłon grzejnikowych w wybranych salach lekcyjnych budynku szkoły  wywóz gruzu i utylizacja materiałów rozbiórkowych  po wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i wentylacji należy wykonać ich pomiary 3. Prace malarskie:  przygotowanie powierzchni i malowanie farbą emulsyjną ścian – wybranych sal lekcyjnych, biblioteki, korytarza II piętra, pomieszczeń łazienek uczniowskich w budynku szkoły i zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej, holu i zaplecza Sali koncertowej oraz sali koncertowej  przygotowanie powierzchni i malowanie farbą ftalowa lamperii ścian korytarza II piętra budynku szkoły  przygotowanie powierzchni i malowanie farba emulsyjną sufitów wybranych sal lekcyjnych, biblioteki, korytarz II piętra, pomieszczeń łazienek uczniowskich w budynku szkoły i zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej, holu i zaplecza sali koncertowej
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45421000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-9, 45332400-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196234.18 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: BUD-MIX Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kulasiński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Kościelna 7 
Kod pocztowy: 05-230 
Miejscowość: Kobyłka 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240846.84 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240846.84 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256844.25 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.