null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500200049-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Budowę drogi publicznej Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” polegająca na rozbudowie na działkach ewidencyjnych nr 96 i 100 z obrębu 3-21-28 i przebudowa Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” na odc. od ul. E. Gierczak do granicy na działce ew.nr 2/24 z obrębu 3-21-28 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 581641-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowę drogi publicznej Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” polegająca na rozbudowie na działkach ewidencyjnych nr 96 i 100 z obrębu 3-21-28 i przebudowa Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” na odc. od ul. E. Gierczak do granicy na działce ew.nr 2/24 z obrębu 3-21-28 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.30.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Projektowane zagospodarowanie terenu: Rozbudowa alei gen. Antoniego Chruściela obejmuje: − rozbudowę jezdni ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni wraz z konstrukcja jezdni − przebudowę odwodnienia ulicy, − budowę chodników dla pieszych, − przebudowę zjazdów z ulicy, − budowę zawrotki dla autobusów wraz z zatokami postojowymi i peronami przystankowymi − wykonanie oznakowania ulicy. 2. Zestawienie ilości robót: − nawierzchnia jezdni bitumiczna: 2868,0 m² − nawierzchnia zatok postojowych betonowa: 312,0 m² − chodniki z płyt betonowych chodnikowych: 698 m² − zjazdy z betonowej kostki brukowej: 287 m² − tereny zielone: 3878 m²
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1463386.70 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: MABAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Szymanów, ul. Alternatywy 9, 
Kod pocztowy: 05-532 
Miejscowość: Baniocha 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2090000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2090000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4864250.07 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.