null

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Ogłoszenie nr 500173852-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 559536-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

UD-VIII-WZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przeprowadzenie remontu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ulicy gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie. W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Roboty rozbiórkowe sprzętu sportowego znajdującego się na boiskach (bramki do piłki ręcznej, piaskownicy do skoku w dal, demontaż tablic do koszykówki z obręczami bez demontażu słupów stalowych). 2. Rozbiórka nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, wywóz i utylizacja rozebranej nawierzchni 3. Rozbiórka podbudowy nawierzchni boiska ze sztucznej trawy 4. Przygotowanie podbudowy boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy 5. Wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej (sztuczna trawa) z wklejeniem linii 6. Zakup i montaż dwóch wiat zawodniczych (dla 8 zawodników każda) 7. Renowacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego z malowaniem linii dla dwóch boisk do koszykówki i jednego boiska do piłki ręcznej w kolorach białym i żółtym 8. Wykonanie nowej piaskownicy do skoku w dal z zakupem i montażem nowej deski na zeskoku oraz pokrywy piaskownicy 9. Montaż nowego piłkochwytu 10. Renowacja istniejących piłkochwytów z zakupem i montażem nowych siatek 11. Usunięcie karp po ściętych drzewach znajdujących się w obrębie boisk z wywozem 12. Zakup i montaż nowych bramek do piłki ręcznej (3x2 m) oraz do piłki nożnej (5x2 m) z siatkami, jak również nowych tablic i obręczy do koszykówki do istniejących słupów stalowych (2x2 kpl.) 13. Wymiana 25% siedzisk na trybunach przy boisku wielofunkcyjnym 14. Prace porządkowe po wykonanych robotach

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 259213.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: AK SPORT ANDRZEJ GNIADO 
Email wykonawcy: biuro@aksport.pl 
Adres pocztowy: Lipowa 7 
Kod pocztowy: 05-079 
Miejscowość: Okuniew 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 448273.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349320.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 488000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500173953-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500173852-N-2018 
Data: 24/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 
W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 500120156-N-2018