null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500111867-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540742-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zamówienie dotyczy modernizacji terenu przy Przedszkolu nr 243 z budową placu zabaw przy Kordiana 7/11 w Warszawie. W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Demontaż i wywóz urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw 2. Roboty ziemne 3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na nowym placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ 4. Zakup i montaż ławek i koszy parkowych 5. Wykonanie nasadzeń zieleni – krzewy 6. Wykonanie poliuretanowej bezpiecznej nawierzchni z podbudową wokół montowanych urządzeń. UWAGA: zakres robót nie przewiduje wykonania zestawu piasek + woda występującego w dokumentacji załączonej do dokumentów przetargowych (Załącznik nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - poz.19). Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać aktualne atesty, certyfikaty i kompletny raport z przeprowadzonych badań wymaganych i opisanych w dokumentacji projektowej załączonej do materiałów przetargowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 45112723-9, 37535200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 509451.92 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Oskarbud Artur Stolarzak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11 
Kod pocztowy: 05-230 
Miejscowość: Kobyłka 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 596550.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 596550.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 619344.48 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.