null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2016-2017
Numer ogłoszenia: 101512 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63280 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2016-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie ulic i chodników położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2016-2017 1. Zakres prac obejmuje oczyszczanie ulic: oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne) całej szerokości jezdni ulic, pasów przy krawężnikowych po obu stronach ulicy wraz z tzw. martwymi polami, krawężnikami i bezpiecznikami oraz dostępnymi powierzchniami zatok przystankowych i parkingowych usytuowanych w poziomie jezdni, 2 Oczyszczanie chodników: chodników z nakładów ziemi i przerostów trawy (zamiatanie mechaniczne, zamiatanie ręczne), grabienie i wywóz liści. a) Zamawiający dopuszcza stosowanie w oczyszczaniu lekkiego sprzętu mechanicznego do zamiatania chodników (zamiatarki, z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych- powodujących znaczące zapylenie i hałas). b) Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. c) Z tytułu stosowania sprzętu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. d) Niedozwolone jest: - zanieczyszczanie zieleni i innych terenów przylegających, - stosowanie niesprawnego sprzętu, - stosowanie dmuchaw spalinowych, - stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do usunięcia zanieczyszczeń i nieprawidłowości powstałych w wyniku prac na własny koszt. 3. Standardy wykonywanych prac: Oczyszczanie letnie a) zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej dostępnej szerokości, pasów przykrawężnikowych, łącznie z bezpiecznikiem, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie, powierzchniami dostępnych zatok przystankowych i parkingowych i tzw. martwymi polami. Na odcinkach ulic gdzie nie występuje bezpiecznik, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości do 0,5m. b) w przypadku braku dostępności terenu do oczyszczania w wyznaczonym czasie (awarie, remonty, inwestycje budowlane w pasie drogowym lub brak możliwości realizacji prac z uwagi na pojazdy blokujące pas drogowy), Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu jakie tereny nie zostały oczyszczone oraz przystąpić do wykonania prac niezwłocznie po uzyskaniu dostępności tego terenu oraz zgłosić zakończenie realizacji przedmiotowych prac, bezpośrednio po ich wykonaniu. c) na odcinkach gdzie nie występują krawężniki oczyszczeniu podlega utwardzona nawierzchnia jezdni na całej szerokości. Na czyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci pasów nie zebranych zanieczyszczeń. Na bezpiecznikach jak też na utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Zabrane zanieczyszczenia muszą być na bieżąco wywożone i utylizowane. d) wykonanie prac wg pkt. a nie może powodować zanieczyszczenia przylegających do jezdni chodników, bezpieczników i terenów zieleni, 4. Wymagania techniczne sprzętu. a) bezprzewodową łączność z bazą wykonawcy, b) satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania tras, z bieżącym podglądem oraz archiwizacją tras przejazdów sprzętu przez cały okres trwania umowy 5. Organizacja działań letniego oczyszczania 5.1 Oczyszczanie mechaniczne (jezdnie) a) cykliczne zamiatanie całej szerokości jezdni ulic będzie realizowane w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego, z częstotliwością ok. jedna akcja na 4-6 tygodni, b) szczegółowy wykaz oczyszczanych ulic stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5.2 Oczyszczanie mechaniczne i ręczne (chodniki i place) a) Prace związane z oczyszczaniem doraźnym i zamiataniem ciągów pieszo-jezdnych muszą gwarantować zapewnienie czystości określonej standardem, potwierdzonej obustronnym protokołem odbioru w określonych przez Zamawiającego terminach. Odbiory następować będą w dni robocze w godzinach 800 - 1530. W szczególnych przypadkach czas zakończenia prac może być przez Zamawiającego zmieniony. b) Wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych na chodnikach musi być zakończony w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zakończenia prac oczyszczania. 6. Warunki ogólne Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie monitorować stan bezpieczeństwa nawierzchni jezdni oczyszczanych ulic i przekazywać Zamawiającemu (do wskazanego Inspektora Nadzoru), bieżących, dokładnych informacji o występujących zjawiskach atmosferycznych (m.in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu związane z burzami i deszczami nawalnymi lub inne zanieczyszczenia np. odpady przemysłowe). 7. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 10 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to mechaniczne oczyszczanie dróg i mechaniczne/ręczne oczyszczanie chodników (w tym zamiatanie, pielenie roślin i grabienie liści) oraz roboty wypompowania beczkowozami wód opadowych z jezdni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLSUPER Sp. z o.o., Ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260928,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 245478,00

  • Oferta z najniższą ceną: 245478,00 / Oferta z najwyższą ceną: 787791,16

  • Waluta: PLN .