null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500073671-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Lokalnego Chruściela” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 613945-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Lokalnego Chruściela” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.35.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiot zamówienia: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Lokalnego Chruściela” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 1. Przedmiot Umowy obejmuje: a) opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, c) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych, d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 199369.92 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Pamiątkowa 2/37 
Kod pocztowy: 61-512 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.