null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 1/3
Numer ogłoszenia: 100730 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42838 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy Al. Gen. A. Chruściela Montera 1/3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do kurka głównego odcinającego dopływ paliwa gazowego do instalacji w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie, 1. Zapotrzebowanie na Moc umowną w wysokości: 111 kWh/h; 2. Przewidywana szacunkowa wielkość zużycia Paliwa gazowego w latach 2016-2017: Rok Zamawiane ilości Paliwa gazowego w kWh 2016 - 125 000 2017 - 165 000 Razem - 290 000 3. Paliwo gazowe wykorzystywane będzie w obiekcie przy al. gen A. Chruściela Montera 1/3 w Warszawie do celów: ogrzewania pomieszczeń przez piec gazowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody 1 szt. o mocy cieplnej - 114 kW, 4. Układ pomiarowy składa się z: - gazomierza miechowego typu G10N, - rejestratora godzinowego poboru paliwa gazowego wyposażonego w funkcję telemetrycznego przekazu danych pomiarowych typu SMS.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 65.21.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HERMES ENERGY GROUP S.A., Ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44622,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44452,22

  • Oferta z najniższą ceną: 44452,22 / Oferta z najwyższą ceną: 51899,01

  • Waluta: PLN .