null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 32278 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346490 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy rozbudowy istniejącego budynku przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7 / 11 i obejmuje: 1. Wykonanie jednokondygnacyjnej nadbudowy nad istniejącą częścią parterową budynku z przeznaczeniem na sale zajęć dla dwóch grup dzieci przedszkolnych o powierzchni ok. 150 m2.; 2. Połączenie wykonanej nadbudowy z istniejącą częścią przedszkola 3. Przebudowę części istniejącej budynku w związku z przystawaniem całości obiektu do nowych warunków sanitarnych i ppoż.; 4. Wykonanie instalacji elektrycznej , sanitarnej wod -kan. i c.o. w nowej części oraz połączenie ich z istniejącymi instalacjami; 5. Doposażenie kuchni przedszkola w piec konwekcyjny, kuchnię wolnostojącą, robot wielofunkcyjny i patelnię elektryczną; 6. Wycinkę czterech drzew stanowiących kolizje z przewidywaną rozbudową 7. Zagospodarowanie terenu; 8. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń w nowej części przedszkola; Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, czterech osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej cztery osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji tj. czterech brygadzistów do robót w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.11.10.00-8, 45.22.32.10-1, 45.22.35.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.26.26.50-2, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.70.00-2, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TEL-BUD Sławomir Borkowski, Ul. Króla Maciusia 13 m 62, 04-526 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 683956,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 777000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 777000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1138554,48

  • Waluta: PLN .