null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500029889-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 575597-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UD-VIII-WZP.271.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
I. Zakres administrowania Do podstawowych czynności Wykonawcy objętych usługą administrowania nieruchomości należą: 1. zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i instalacji poprzez bieżące konserwacje i utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym – nie dopuszczenie do jego pogarszania, 2. cotygodniowa kontrola stanu nieruchomości potwierdzona przez jednego z lokatorów (zestawienie z kontroli dołączone do comiesięcznego sprawozdania), 3. monitoring i kontrola stanu technicznego budynków, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej nieruchomości, bieżących napraw wszystkich instalacji w budynkach, zwłaszcza wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, bez armatury i wyposażenia, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej i anteny zbiorczej z wyjątkiem osprzętu jak i zapewnienia ich funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, 4. całodobowe telefoniczne lub mailowe przyjmowanie zgłoszeń i awarii, w tym również zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców budynków, 5. zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynków (usuwanie nagłych awarii), Wykonawca maksymalnie do 4 godzin po zgłoszeniu awarii lub usterki, przystąpi do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W przypadku zdarzeń zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - o których mowa w przepisach prawa – Wykonawca podejmuje decyzje i wykonuje niezbędne czynności zabezpieczające. O każdym takim zdarzeniu Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Czynności wykraczające poza zakres umowy, w tym usuwanie awarii, realizowane będą na podstawie protokołów konieczności oraz sporządzonych na ich podstawie jednorazowych zamówień /umów, rozliczane na podstawie złożonych faktur na prace dodatkowe. Koszt robocizny za 1 godzinę pracy zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie. Podstawą ustalenia cen zużytych do wykonania robót materiałów będą ceny wynikające z faktur zakupu materiałów – nie wyższe niż 75% maksymalnych cen tych materiałów określonych w aktualnym katalogu SEKOCENBUD. Zamawiający zastrzega przy tym, że zlecenia usunięcia awarii może udzielić innemu podmiotowi niż Wykonawca. 6. bieżące udzielanie Zamawiającemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji związanych z zarządzanymi nieruchomościami, 7. wykonywanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych poleceń i dyspozycji związanych z zarządzanym zasobem nieruchomości, 8. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 9. przeprowadzenie na koszt Wykonawcy, przeglądów i kontroli w terminach określonych w harmonogramie przez osoby uprawnione do tego typu czynności, przy udziale obu stron umowy, zapewnienie obsługi kominiarskiej zgodnie z wykazem przeglądów dołączonym do opisu przedmiotu zamówienia, 10. nadzór nad pracami firm wykonujących prace na terenie nieruchomości, w tym wywóz nieczystości płynnych, remonty i modernizacje oraz dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 11. prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji, 12. dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych dwa razy w roku (wodomierze zainstalowane są w lokalach, nie są wyposażone w system zdalnego odczytu), dokonywanie wymiany wodomierzy w lokalach. Wodomierze będą kupowane przez Zamawiającego, 13. zapewnienie utrzymania porządku i czystości nieruchomości polegających m.in. na sprzątaniu kurzu i śmieci z klatek schodowych, myciu lamperii, schodów, poręczy, okien, sprzątanie terenu wokół nieruchomości (wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu). Zapewnienie środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i wszelkich narzędzi i urządzeń niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje umożliwienia korzystania z pomieszczeń pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowe. Koszt zużytych mediów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający, 14. utrzymanie porządku na strychach budynków, 15. uczestnictwo w eksmisjach i opróżnianiu lokali, zabezpieczanie pustych lokali (drzwi, okien) przed możliwością dostania się do nich osób niepowołanych, 16. cztery razy do roku (grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień) sprzątnięcie garażu podziemnego poprzez usunięcie luźnego pisaku i pyłu, oraz umycie powierzchni mechanicznie lub ręcznie, 17. w okresie maj – wrzesień zapewnienie pielęgnacji trawników (koszenie raz w miesiącu), utrzymanie w należytym stanie żywopłotów i drzewostanu. Na terenie nieruchomości znajdują się wysokie drzewa. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia specjalistycznego sprzętu oraz przeszkolonych pracowników. Środki chemiczne i sprzęt ogrodniczy niezbędny do zapewnienia właściwej pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zapewni Wykonawca. Ilość żywopłotów 45mb o wysokości do 1m, 18. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym - usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z dachów, codzienne odgarnianie śniegu z chodników przy nieruchomości oraz na dojściach do altan śmietnikowych, zjazdu do garażu podziemnego (do dwóch godzin po ustaniu opadów), 19. umieszczanie flag państwowych na budynkach z okazji świąt i rocznic państwowych oraz lokalnych. Flagi państwowe umieszczane na budynkach zapewnia Zamawiający, 20. sporządzanie pisemnych sprawozdań półrocznych z realizacji umowy, 21. wykonywanie innych czynności w zakresie administrowania nieruchomościami nie opisanymi powyżej, a wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów. SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES OBSŁUGI TECHNICZNEJ I. Opis Zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości polega na prowadzeniu stałych, planowych czynności konserwacyjnych służących utrzymaniu w należytym stanie technicznym budynku, instalacji i urządzeń technicznych zainstalowanych w nieruchomości, zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie budynku, dotyczące przede wszystkim: 1. prac w ramach kontroli i konserwacji budynku i jego elementów, 2. prac w ramach kontroli i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym obejmującym całą instalację, 3. prac w ramach kontroli i konserwacji wewnętrznej instalacji wodociągowej - obejmuje całą instalacje od wodomierza głównego z wyjątkiem armatury, 4. prac w ramach kontroli i konserwacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (obejmuje całą instalacje znajdującą się w budynku do pionów zbiorczych przewodów odpływowych z lokali), 5. prac w ramach kontroli i konserwacji instalacji gazowej - obejmuje całą instalacje od zaworu głównego z wyjątkiem osprzętu, 6. prac w ramach kontroli i konserwacji kotłowni gazowych, 7. prac w ramach kontroli i konserwacji przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych, 8. prac w ramach kontroli i konserwacji instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej z wyłączeniem osprzętu, 9. prac w ramach kontroli i konserwacji instalacji odgromowej – obejmuje całą instalację. II. Zakres czynności Do podstawowych czynności objętych ww. usługą należą: 1. pomoc techniczna konieczna przy obsłudze zainstalowanych systemów, pomoc przy wyborze specjalistycznych firm zajmujących się usuwanie awarii, 2. zapewnienie napraw i konserwacji wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody bez armatury i wyposażenia, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej i anteny zbiorczej z wyjątkiem osprzętu, 3. zapewnienie przeglądów, napraw i konserwacji dwóch kotłowni gazowych oraz detektorów gazu w budynkach. Koszty materiałów niezbędnych do napraw i konserwacji kotłowni ponosi Zamawiający, 4. usuwanie awarii i ich skutków. Koszty związane z usuwaniem w administrowanych budynkach awarii i ich skutków będą podlegały odrębnym rozliczeniom, 5. wymiana przepalonych żarówek, uszkodzonych wyłączników, bezpieczników, zamków drzwi, itp., na zewnątrz budynku i wewnątrz w pomieszczeniach służących do wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze piwniczne). Koszty zużytych materiałów obciążają Wykonawcę. Oprawy oświetleniowe około 200 sztuk, zamki z wkładką bębenkową ( typu YALE) około 50 sztuk, 6. konserwacja urządzeń bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie nieruchomości: zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku, drzwi i okien na klatkach schodowych, włazów dachowych (smarowanie, czyszczenie). Koszty materiałów czyszczących i smarujących w cenie oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 648000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: MARK INVEST NIERUCHOMOŚCI Marek Zieliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Chełmżyńska 10b 
Kod pocztowy: 04-247 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 487080,36 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 487080,36 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 632808,00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.