null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 
Ogłoszenie nr 98084 - 2017 z dnia 2017-06-19 r.
Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 517609-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. , faks , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
UD-VIII-WZP.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiot zamówienia: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie 2 dni od daty podpisania umowy, zakończenie zgodnie z treścią oferty – nie później niż do 30.10.2017r. Zamówienie dotyczy: Remontów wybranych lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakres których wchodzi: 1. Remont pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych Dzielnicy Rembertów 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich, instalacyjnych, posadzkarskich, itp. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono przedmiar robót zawierający rodzaj, zakres i opis robót wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 199 645,06 zł brutto. Obowiązki wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z załączoną do materiałów przetargowych dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi , normami a także zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego. 1. Wykonawca wydzieli bezpiecznie rejon prowadzonych robót od pozostałej części budynków nie objętej remontem 2. Wykonawca naprawi ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie jego lub jego ewentualnych podwykonawców. 3. Wykonawca zapewni utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzonych robót poprzez: • ochronę mienia do czasu uzyskania protokołu odbioru wykonanych robót i przekazania wyremontowanego lokalu Zamawiającemu • zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, • usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, • wykonanie wymaganych przepisami bhp zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu z protokołami odbioru wykonanych robót wszelkie dokumenty niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy biegnący od daty odbioru końcowego robót. Klauzula społeczna: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji tj. dwóch brygadzistów do robót w branży: sanitarnej i elektrycznej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT199645.06
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
KRIS Krzysztof Wolski,  ,  Ul. Balzaka 2 m. 165,  01-917 ,  Warszawa,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 139980.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139980.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139980.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.