null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 97989 - 2017 z dnia 2017-06-19 r.
Warszawa: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynku administrowanego przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 85655 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. , faks , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynku administrowanego przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
UD-VIII-WZP.271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wielkości objęte trwaniem umowy kształtują się na poziomie: 1) dostawy wody ok. 376,64 m3 2) odbiór ścieków ok. 376,64 m3 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z obiektów (nieruchomości) położonej w Warszawie przy Al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3, na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) i na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141, Poz. 4984). 3. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego określonego w pkt 3. 4. Miejscem dostarczenia wody są zawory na wodomierzach głównych. 5. Miejscem odbioru ścieków jest granica nieruchomości. 6. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody. 7. Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody z przeznaczeniem na cele biurowe i mieszkalne, odpowiadającej wymogom określonym przez Ministra Zdrowia. 8. Dostawca zobowiązuje się do ciągłego odbioru z nieruchomości ścieków. 9. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych, licząc od wodomierzy głównych i przyłączy wodociągowych, z wyłączeniem wodomierzy głównych, należy do Odbiorcy. 10. Wodomierz główny jest własnością Dostawcy, a urządzenia pomiarowe własnością Odbiorcy. 11. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca a urządzenia pomiarowego Odbiorca. 12. Odbiorca zobowiązuje się do: a) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b) wydzielenia pomieszczenia przeznaczonego do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych, c) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego, d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Dostawcy oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. e) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje, f) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, g) wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy. 13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: a) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niezawinioną przez Dostawcę awarię w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, c) brakiem wody na ujęciu, d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, e) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych, f) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno - remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, h) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy. 14. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Dostawca zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem. 15. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 41110000-3
Dodatkowe kody CPV: 65111000-4, 90410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  ,  Pl. Starynkiewicza 5,  02-015,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”. W związku z niżej wymienionymi faktami, możliwe jest odprowadzanie ścieków wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą przy pl. Starynkiewicza 5, 02-215 Warszawie, ponieważ ma on monopol naturalny na świadczenie tego typu dostaw i usług. Nieruchomość przy Al. gen. A. Chruściela „Monteraˮ 1/3 w Warszawie, przyłączona jest do istniejącej sieci MPWiK S.A., które jest właścicielem instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Warszawa a dostawy oraz usługi tego typu można nabyć tylko od jednego Wykonawcy. W tej sytuacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć zaopatrzenie w wodę i odprowadzać ścieki z siedziby urzędu. MPWiK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr I/2003 z dnia 13.01.2003 r. IN.EO/703-4/1/2003) oraz na warunkach określonych w uchwalonym przez Radę m. st. Warszawy Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy