null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 153096 - 2016; data zamieszczenia: 07.11.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165375 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 2.Zamówienie obejmuje dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie drobnego wyposażenia kuchni z urządzeniami do przygotowywania posiłków, artykułów biurowych i szkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów AGD, komputerów i sprzętu RTV, mebli uzupełniających podstawowe wyposażenie pomieszczeń, sprzętu do utrzymania porządku i czystości 3.Przewiduje się udzielenie zamówienia w częściach 4.Wykaz planowanych części zamówienia: -Część I - drobny sprzęt gastronomiczny CPV 39221000-7; 39223000-1; 39312000-2; 39700000-9; 42200000-8 -Część II - meble i wyposażenie pozostałe CPV 39150000-5; -Część III - artykuły szkolne i biurowe CPV 30192000-1; 39292000-5 -Część IV - pomoce dydaktyczne CPV 39162100 -6; 37300000-8 -Część V - sprzęt AGD CPV 39710000-2 -Część VI - komputery i RTV CPV 32000000-3; 30200000-1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.22.30.00-1, 39.31.20.00-2, 39.70.00.00-9, 42.20.00.00-8, 39.15.00.00-5, 30.19.20.00-1, 39.29.20.00-5, 39.16.21.00-6, 37.30.00.00-8, 39.71.00.00-2, 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I - drobny sprzęt gastronomiczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46739,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56535,15

 • Oferta z najniższą ceną: 56535,15 / Oferta z najwyższą ceną: 65935,23

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Część II - meble i wyposażenie pozostałe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biur-Pol Zbigniew Sobień, Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72922,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79763,20

 • Oferta z najniższą ceną: 79763,20 / Oferta z najwyższą ceną: 97006,38

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Część III - artykuły szkolne i biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biur-Pol Zbigniew Sobień, Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6790,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13840,56

 • Oferta z najniższą ceną: 13840,56 / Oferta z najwyższą ceną: 13840,56

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Część IV - pomoce dydaktyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87392,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74948,69

 • Oferta z najniższą ceną: 74948,69 / Oferta z najwyższą ceną: 74948,69

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Część V - sprzęt AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biur-Pol Zbigniew Sobień, Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23934,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12523,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12523,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Część VI - komputery i RTV

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biur-Pol Zbigniew Sobień, Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12085,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11247,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11247,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17373,75

 • Waluta: PLN .