null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 510282576-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624671-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VIII-WZP.271.42.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I.CZYNNOŚCI WYKONYWANE CODZIENNIE, TJ. 5 RAZY W TYGODNIU – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. RÓWNIEŻ W PRZYPADKU PRACY URZĘDU W INNY DZIEŃ TYGODNIA 1.1. Sprzątanie powierzchni biurowej (pokoi), holu, korytarzy, wind, klatek schodowych, schodów granitowych oraz ciągów pomieszczeń biurowych wraz ze wszystkimi salami konferencyjnymi znajdującymi się w obiekcie, polegające na: a) odkurzaniu powierzchni pokrytych wykładziną dywanową, b) zamiataniu zmywaniu i konserwacji podłóg na klatkach schodowych, holu, windach korytarzach oraz pozostałych pomieszczeniach, c) zebraniu i wyniesieniu śmieci z koszy oraz z pojemników umieszczonych w niszczarkach, włożeniu do nich worków z tworzywa, d) wyrzucaniu odpadów surowcowych do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników znajdujących się na terenie Zamawiającego, e) w przypadku sprzątania po godzinach pracy Urzędu - zamykaniu otwartych okien, f) bieżącej konserwacji, czyszczeniu i polerowaniu holi, ze szczególnym uwzględnieniem granitowych i gresowych posadzek i schodów oraz innych granitowych elementów, g) utrzymywaniu w czystości windy ze szczególnym uwzględnieniem elementów metalowych drzwi (windy należy pielęgnować środkiem do stali nierdzewnej), h) utrzymywaniu w czystości klatek schodowych (czyścić na mokro) i korytarzy, i) utrzymanie w czystości mat podłogowych przy drzwiach wejściowych, j) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do budynku, a także elementów szklanych i metalowych itp. będących ich przedłużeniem. 1.2. Sprzątanie sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych polegające na: a) myciu urządzeń sanitarnych, oraz podłóg, b) czyszczeniu pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe c) myciu i dezynfekowaniu muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i baterii łazienkowych, d) opróżnianiu w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych koszy na śmieci i wiader z fusami po kawie, czy herbacie oraz uzupełnieniu ich workami z tworzywa, e) zalewaniu wodą z dodatkiem środka czyszczącego kratek ściekowych (odpływowych), f) odkurzaniu, myciu i dezynfekowaniu podłogi, g) uzupełnianiu (według wykazu) środkami higieny pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe i kostek do WC. 1.3. Sprzątanie ogólne, polegające na: a) mycie naczyń (kubki, szklanki, talerze) w sekretariatach. b) opróżnianiu i czyszczeniu popielniczek, koszy na śmieci wraz z wymianą wkładów (worków) foliowych, pojemników na odpady surowcowe związane z selektywną zbiórką odpadów, pojemników w WC, c) usuwaniu pajęczyn. 2. Czynności wykonywane 1 raz w tygodniu lub dodatkowo w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. a) mycie ścian z glazury w sanitariatach, b) mycie drzwi w sanitariatach i pokojach, c) mycie koszy na śmieci i pojemników na ręczniki, d) wycieranie kurzu z urządzeń oświetleniowych, lamp i obrazów, jeżeli takie znajdują się w pomieszczeniach, e) sprzątaniu na mokro komory śmietnikowej, f) wycieraniu kurzu z mebli, biurek, parapetów, lampek oświetleniowych, półek, grzejników, komputerów, aparatów telefonicznych i faksów (komputery, monitory LCD oraz elektronikę należy przecierać specjalnie do tego przeznaczonymi środkami z zachowaniem należytej ostrożności), niszczarek, wentylatorów, itp., g) czyszczeniu luster, drzwi, gablot oszklonych, innych elementów szklanych np. balustrady. 3. Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu lub dodatkowo w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: a) odkurzanie mebli tapicerskich, b) ścieranie kurzu z mebli wysokich tj.: szafy, regały, c) mycie kwiatów, d) czyszczenie kratek wentylacyjnych, listew przypodłogowych, szafek hydrantowych, gaśnic, gniazd i wyłączników elektrycznych, e) sprzątanie archiwów, magazynów, pomieszczeń technicznych i gospodarczych w godz. 800 – 1600, f) odkażanie słuchawek telefonicznych oraz mycie całego aparatu telefonu środkiem odkażającym, 4. Czynności wykonywane 2 razy w roku a) mycie okien (mycie możliwe z pomieszczeń), b) czyszczenie sufitów podwieszanych z paneli aluminiowych, 5. Czynności wykonywane w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: a) doraźne usuwanie plam z wykładzin, krzeseł i foteli (tapicerskich) w dni wolne od pracy lub po godzinach przyjęć interesantów, b) usuwanie zabrudzeń z verticali, 6. Czas wykonywania pracy niezależnie od częstości sprzątania w tygodniu a) codziennie stały monitoring i sprzątanie w miarę potrzeb w godzinach 800 - 1600 (w poniedziałki w godzinach 800 - 1800 – WOM), dyżur pracownika (pracowników) w formie serwisu dziennego ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania porządku i czystości w części obiektu przeznaczonej dla interesantów /pomieszczenie WOM, hol-parter/. 7. Obowiązki Wykonawcy: a) wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi sprzątania w następujących godzinach: - pomieszczenia plombowane w godzinach pracy Urzędu tj. 800 - 1600 - pozostałe pomieszczenia po godz. 1600. b) po zakończeniu sprzątania pomieszczeń należy sprawdzić, czy wszystkie okna są zamknięte, zamknąć pomieszczenie na klucz i zdać klucze na portiernię, c) utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem, konieczność posiadania telefonu komórkowego oraz sprawnego numeru faksu – pismo wysłane 2 razy w ciągu jednej godziny w przypadku niesprawnego faksu Wykonawcy uznaje się za doręczone, za takie samo skuteczne doręczenie uznaje się przekazanie pisma pracownikom Wykonawcy, d) realizacja czynności określonych szczegółowym przedmiotem zamówienia i umową, e) terminowe przedkładanie faktur VAT w ustalonych okresach, f) uzupełnianie we wszystkich sanitariatach (według wykazu pojemników) środków higieny, tzn.: papier toaletowy w rolkach, ręczniki papierowe w rolkach, mydło w płynie, kostki do WC, foliowe worki na odpady . g) powyższe środki higieny muszą spełniać następujące kryteria: - papier toaletowy w rolkach do pojemników Wepa, - ręczniki papierowe do pojemników Tork, - mydło w płynie posiadające atest PZH, o pH 5,5, testowane dermatologicznie, zawierające substancje nawilżające i ochronne, o przyjemnym zapachu, h) dostarczane przez Wykonawcę i wliczone do ceny ogólnej usługi środki czystościowe i higieny, obligatoryjnie muszą spełniać wymogi Polskich Norm – przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, i) osoby sprzątające muszą posiadać imienne identyfikatory, j) przy wykonywaniu zamówienia należy dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegane były warunki BHP, P.POŻ i zabezpieczenia mienia, k) osoby sprzątające zobowiązane są do zgłaszania pracownikom Wydziału Administracyjno-Gospodarczego lub ochrony wszystkich zauważonych usterek (np.: niesprawne zamki, kontakty, naderwane listwy, przecieki wody itp.) II. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM – SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNETRZNYCH 1. Bieżące utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego wokół budynku Urzędu obejmuje: a) utrzymanie w czystości schodów i posadzek granitowych, wejścia głównego i wejścia od parkingu. W okresie zimy usuwanie śniegu i błota ze schodów i posadzek granitowych, odśnieżanie należy rozpocząć najpóźniej w ciągu godziny od rozpoczęcia opadu i na bieżąco realizować, b) zabezpieczenie przed oblodzeniem i śliskością pośniegową powierzchni zewnętrznych - wejścia głównego i wejścia od parkingu używając piasku i środków chemicznych (posiadających stosowne, wymagane prawem atesty) oraz ich usuwanie w ciągu godziny. Czynności te należy również wykonać na polecenie wydane przez pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. c) uprzątnięcie piasku ze schodów i posadzek granitowych. d) dyżur 1 pracownika w godzinach pracy Urzędu. Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne czynności nie ujęte w opisie, a służące zachowaniu czystości w Urzędzie oraz bezpieczeństwu użytkownika budynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARISTO CLEANING Anna Majoch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Prosta 70
Kod pocztowy: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 434274.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 434274.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 515987.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.