null

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 
Ogłoszenie nr 334693 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.
Warszawa: Przebudowa dróg gminnych w zakresie oświetlenia ulic Działyńczyków, Roty, Gawędziarzy, Gembarzewskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 327674

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. , faks , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dróg gminnych w zakresie oświetlenia ulic Działyńczyków, Roty, Gawędziarzy, Gembarzewskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
UD-VIII-WZP. 271.25.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
oświetlenia ul. Działyńczyków Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Działyńczyków na odc. od ul. Grzybowej do ul. Płatnerskiej wWarszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia kablowego wykonanego na słupach WZ. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Roty Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Roty w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy. Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Gawędziarzy w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Gembarzewskiego w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia kablowego wykonanego na słupach WZ. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników, tj. dwóch elektromonterów z czego jeden będzie pełnił funkcję brygadzisty. Obaj mają posiadać świadectwo kwalifikacyjne gr. 1 kategorii E w tym jeden z uprawnieniami do pomiarów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT725499.15
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
KAR-GOS Robert Gos,  ,  Ul. 11 Listopada 131,  05-070,  Sulejówek,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 890900,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 890900,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 890900,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego NR UD-VIII-WZP.271.20.2016 na przebudowę dróg gminnych w zakresie oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków, Zadanie nr 2 - przebudowa oświetlenia ul. Roty, Zadanie nr 3 - przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy, Zadanie nr 4 - przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego. Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.), gdyż nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy.